Z jednání staršovstva

starsovstvo-04_24

starsovstvo3_24

Starsovstvo-2_24

starsovstvo-1_24

Starsovstvo-10_2023

Ze-schuze-starsovstva

Ze-schuze-starsovstva

Starsovstvo_5_23

starsovstvo_4_23

starsovstvo_3_23

Starsovstvo_8_2_23

starsovstvo-leden-23

Starsovstvo12_22

Starsovstvo11_22

Ze-schuze-starsovstva10_22

Ze-schuze-starsovstva.

Ze-schuze-starsovstva.

Ze-schuze-starsovstva.

Ze-schuze-starsovstva-duben

Ze schůze staršovstva, konané dne 9. 3. 2022 ve Veselí

Staršovstvo schválilo Evidenční dotazník za r. 2021 – tabulku, kterou posíláme seniorátu a synodní radě – s údaji o aktuálním počtu členů sboru (426), o počtu konaných shromáždění, svateb, pohřbů, biblických, aj.

Staršovstvo jednalo o:

 • Situaci kolem války na Ukrajině – a potvrdilo nabídku ubytovat na faře až 30 uprchlíků. – Trvá sbírka na pomoc; podle doporučení ústředí církve sbírku necháváme pro ubytované na naší faře.
 • Posezení s rozhovorem po bohoslužbách – o kávu poprosíme Veselí a Hluboké – v neděli 3. dubna.
 • Noci kostelů (10. 6.) – kostel otevřeme. – Program je v jednání (koncert, výstava Biblí, kalichů…).
 • Revizi elektroinstalace na faře – bude domluvena.
 • Sbírce na opravu střechy kostela (dary na listinu) – bude vyhlášena v neděli 27. března.
 • Střeše kostela – je připravena k podepsání smlouva s f. Báča, Polička. – Oprava proběhne na podzim.

   Na písemnou žádost br. M. Dědiče staršovstvo opět projednalo jeho rezignační dopis na místo náhradníka staršovstva. – Staršovstvo pozve manžele Dědičovi na dubnovou schůzi k rozhovoru.

   Staršovstvo připravovalo výroční sborové shromáždění.

 • Konat se bude v neděli 27. března – v kostele.
 • Presbyteři dostali ke schválení sborový dopis (pozvánku) – a zprávy faráře a kurátora.
 • Jednali jsme o hospodaření sboru v r. 2021 a o návrhu rozpočtu na r. 2022.

Příští řádná schůze je plánována na 13. dubna 2022.

Ze schůze staršovstva, konané dne 9. 2. 2022 ve Veselí

   Staršovstvo vzalo na vědomí, že:

 • Do konce května byl pozastaven internet na faře (abychom zbytečně neplatili, když je fara prázdná).
 • Bylo objednáno 50 ks obalů na nový zpěvník a další chorálník pro varhanní doprovod zpěvu.
 • Nejmenovaný dárce dopravil k faře větší množství dřeva na topení.
 • Další dárci přivezli na faru lustry do bytu, odpadkový koš a slíbili záclonu na okno na WC v bytě.

Byl vyřešen problém s elektřinou na faře (vadný jistič) a problém s kotlem (tepelná pojistka).

   Staršovstvo rozhodlo, že:

 • K posezení s kávou po bohoslužbách na faře budeme zvát, až se zlepší situace s covidem.
 • Celocírkevní sbírku na tisk vykonáme v neděli 20. března.
 • Výroční sborové shromáždění se bude konat v neděli 27. března. – Svoláno bude sborovým dopisem, který bude obsahovat zprávu o životě sboru v r. 2021, zprávu o hospodaření sboru v r. 2021, rozpočet na r. 2022, informace o opravě střechy + výzvu ke sbírce na opravu.
 • Sbor pořídí jiný počítačový program pro vedení sborového účetnictví (Money S3); stávající již nevyhovuje.
 • Sbírka na opravu střechy kostela (dary na listinu) bude vyhlášena v neděli 27. března.
 • Zajistí revizi elektroinstalace na faře a v kostele.

V neděli 13. března malým dárkem (káva, salámový kaktus) popřejeme br. f. Kellerovi k 80. narozeninám.

… Staršovstvo jednalo o střeše kostela. – Památkáři definitivně zamítli možnost použití hliníkové šablony, takže jediná možnost je znovu použít eternit (Cembrit). – Vyžádali jsme si od f. Báča novou cenovou nabídku. Smlouvu s firmou nám připravil právník z ústředí církve.    Příští řádná schůze je plánována na 9. března 2022.

Ze schůze staršovstva, konané dne 12. 1. 2022 ve Veselí

   Staršovstvo projednalo, že:

 • Při vysluhování sv. večeře Páně se bude zpívat.
 • Zkusíme objednat – na ukázku – obal na nový zpěvník.

Nové zpěvníky (za zvýhodněnou cenu) necháme přednostně k prodeji členům sboru.

   Staršovstvo jednalo o:

 • Stavu sborových financí, s ohledem na plánovanou výměnu střešní krytiny na kostele (cca 1,2 mil Kč). Lze v tuto chvíli počítat s volnými prostředky na opravu ve výši 0,5 mil. Kč. – Bude vyhlášena zvláštní sbírka darů a připraven sborový dopis. – Potěšující je, že obětavost členů sboru neklesá (na salár se vybralo opět více, než před rokem). – Jednali jsme také o dalších možnostech, jak shánět peníze na opravu (státní dotace, budou-li jaké, Jer. jednota, apod.).

   Stavební věci, opravy, brigády…

 • Staršovstvo pokračovalo v přípravě výměny krytiny na střeše a věži kostela za hliníkové šablony. – O krytině pokračují jednání s NPÚ (památkáři); bez jejich souhlasu s hliníkem bude obtížnější případně žádat o dotace. – Návrh smlouvy se stavební firmou necháme prověřit právníkem z ústředí církve. –
 • Staršovstvo rozhodlo o drobných nákupech pro faru (odpadkové koše, záclonka na WC) – o instalaci lustrů v bytě – a o různé údržbě fary (výměna žárovek, revize elektřiny apod.).

Ostatní/různé:

 • Farář oznámil, že si vybírá zbytek dovolené za r. 2021 v termínu 13. – 23. ledna.
 • Sbor podle pokynů ústředí církve proplácí faráři 2 povinné antigenní testy týdně.

   Příští řádná schůze je plánována na 9. února 2022.

Ze schůze staršovstva, konané dne 8. 12. 2021 ve Veselí

Staršovstvo na řádné schůzi vzalo na vědomí, že:

 • Br. M. Dědič rezignoval na místo náhradníka ve staršovstvu.
 • Probíhá výběr saláru – sběrací archy pro jednotlivé obvody jsou průběžně aktualizovány.
 • Byla odeslána seniorátní sbírka pro střediska Diakonie (Brno, Klobouky, Vendolí) – přes 4 200,- Kč; a do seniorátního fondu solidarity (na pomoc sborům v Hustopečích a Břeclavi) částka 1 500,- Kč.

Staršovstvo jednalo o:

 • Sborové garáži – byli vybráni br. T. Potoček a M. Váňa k jednání se Strakovými.
 • Novém zpěvníku – zpívat z něj postupně začneme v novém roce. – Staršovstvo rozhodlo, že zatím nedá do kostela původně plánovaný počet 50 ks, ale jen 30 ks – aby měl sbor rezervu na volný prodej. – Chorálník (varhanní doprovody) bude zdarma k dispozici ses. D. Dědičové.
 • Vánočním sborovém dopisu – schválilo jeho návrh – a rozhodlo, že má být vytištěn v počtu 130 ks.
 • Vánočním stromku – zajistí ho z lesa br. M. Váňa.
 • Konání bohoslužeb na faře – poprvé by měly být v neděli 9. ledna 2022.

   Stavební věci, opravy, brigády…

 • Staršovstvo rozhodlo – na základě doporučení statika a stavaře – jednat již jen s jednou z oslovených firem – a připravit výměnu krytiny na střeše a věži kostela za hliníkové šablony.

   Ostatní/různé:

 • Pověření nově zvolených členů staršovstva, kteří kvůli covidu ještě nebyli pověřeni, proběhne při bohoslužbách v neděli 12. prosince.
 • Farář oznámil, že by si rád vybral zbytek dovolené za r. 2021 v polovině ledna (13. – 23. 1. 2022).

   Příští řádná schůze je plánována na 12. ledna 2022.

Ze schůze staršovstva, konané dne 13. 10. 2021 ve Veselí

   Nové staršovstvo na své první schůzi nejprve zvolilo kurátorem sboru br. J. Trnku, předsedou staršovstva br. T. Potočka a místokurátorkou ses. R. Uhlířovou. – Usneslo poděkování br. M. Dědičovi za pomoc s přípravou sborového shromáždění – a poděkování končícím presbyterům – bratřím V. Jílkovi, F. Zobačovi, P. Kotoučkovi, L. Totuškovi a A. Strakovi.

   Staršovstvo přijalo informaci o stavu jednání o zřízení věcného břemene (příjezd ke garáži) s rodinou Strakových.

   Od listopadu by měly začít biblické hodiny – podle obvyklého rozvrhu (Veselí, Hluboké…).

   Staršovstvo zvolilo či potvrdilo poslance (J. Trnka, A. Trnka) a náhradníky (J. Šťastný, M. Váňa) na konvent (v Brně, 13. 11.). – Náhradníkem pro seniorátní Jeronymovu jednotu byl zvolen br. B. Šimek. – Br. Šimek bude také mailem dostávat úřední poštu (adresa: veseli@evangnet.cz).

   Stavební věci, opravy, brigády:

 • Výměna krytiny na střeše a věži kostela – sbor dostal cenovou nabídku od fy. Báča – střechy. – Další nabídka od p. Vojty by měla přijít v nejbližších dnech.

   Ostatní/různé:

 • Další pobyt na faře (27. – 30. 10.) – opavský farář P. Janošík s přáteli.
 • Slavnost Díkčinění – s vysluhováním sv. Večeře Páně potvrdilo staršovstvo na neděli 31. 10.
 • V říjnu by měly být vykonány 2 celocírkevní sbírky – na Jubilejní toleranční dar (půjčky na opravy budov) – a na sociální a charitativní pomoc (v neděli Díkčinění).
 • Staršovstvo rozhodlo poslat do seniorátního fondu pomoci 1 500,- Kč (pro sbor v Hustopečích).

   Příští řádná schůze je plánována na 10. listopadu 2021.

Ze schůze staršovstva, konané dne 8. 9. 2021 ve Veselí

   Staršovstvo na své poslední schůzi probralo informace o průběhu prázdninového ubytovávání hostů na faře – 5 týdenních pobytů + 3 víkendové. Dva pobyty byly sborové (děti + mládež z Hradce Králové a z Proseče). – Došlo jen k drobným škodám na majetku (rozbité talíře apod.). – Na faru byla pořízena nová pračka, mikrovlnná trouba a obnoveno připojení k internetu. – Všem se u nás líbilo.

   Staršovstvo připravovalo volbu nového staršovstva a průběh výročního sborového shromáždění (26. 9.).

   Stavební věci, opravy, brigády…

 • Skončila (pro letošní rok) oprava hřbitovní zdi. V příštím roce je v plánu opravit část zdi směrem do sousední zahrady – a na již hotovou část položit krytinu, pravděpodobně stejnou, jaká bude na střeše kostela.
 • Výměna krytiny na střeše a věži kostela je komplikována obtížným jednáním s firmami – především se obávají (kvůli prudce rostoucím cenám materiálu) činit závazné nabídky. Sbor v tuto chvíli jedná se 3 firmami.
 • Na podzim proběhnou brigády na úklid kamene, písku a štěrku u hřbitova; na úklid márnice a řezání dřeva na faře.

   Ostatní/různé:

 • O víkendu 15.-17. 10 se bude v Rovečném konat seniorátní školka mládeže.
 • Svátek díkůvzdání naplánovalo staršovstvo na neděli 31. 10.
 • Na sobotu 13. 11. byl svolán do Brna konvent.
 • V neděli 3. 10. se farář Potoček zúčastní oslav 100 let samostatnosti sboru v Třebíči.

   Příští řádná schůze je plánována na 10. října 2021.

Ze schůze staršovstva, konané dne 9. 6. 2021 ve Veselí

   Staršovstvo na řádné schůzi vzalo na vědomí, že:

 • Na faře funguje připojení k internetu.
 • Byla vybavena kuchyň (drobnými předměty) – podle připomínek návštěvníků.

Budou objednány nové zpěvníky a chorálníky.

   Staršovstvo jednalo o:

 • Zřízení věcného břemena – příjezd ke sborové garáži.
 • Volbě nového staršovstva při výročním sborovém shromáždění, které je plánováno na konec září.

Celocírkevní sbírce solidarity (pomoc s placením odvodu do Personálního fondu sborům, které se ocitly v dočasné finanční tíži) – bude odvedena sbírka v neděli 20. června.

   Stavební věci, opravy, brigády…

 • Pokračuje oprava hřbitovní zdi – jsou vypsány brigády na pomoc p. Škaroupkovi.
 • Pokračuje příprava výměny krytiny na střeše a věži kostela (v r. 2022). – Nabídku slíbil připravit sboru p. Vojta ze Sedliště.

   Rekreační pobyty na faře:

 • Farář potvrdil přehled domluvených pobytů – rodinných i z jiných sborů ČCE.
 • Fara bude obsazena nepřetržitě od neděle 18. 7. do pátku 13. 8.

Do sborové kuchyně je třeba koupit novou mikrovlnou troubu.

Ostatní/různé:

 • Proběhlo 3. zasedání 35. synodu ČCE – novým synodním seniorem byl zvolen f. Pavel Pokorný (z Prahy-Střešovic, stávající člen synodní rady).
 • Farář oznámil, že bude-li to možné, rád by si vybral část řádné dovolené v první polovině září.

   Příští řádná schůze je plánována na září 2021.

Ze schůze staršovstva, konané dne 12. 5. 2021 ve Veselí

Staršovstvo na řádné schůzi vzalo na vědomí, že:

 • Byla pořízena nová jednoduchá pračka – a zapojena v koupelně v 1. patře fary.
 • Byla přijata žádost sboru o dar na opravu hřbitovní zdi (29 000,- Kč). – Seniorátní stavební odbor doporučil žádost k projednání na zasedání Jeronymovy jednoty (20. 6. 2021). – Sbor zde bude zastupovat br. J. Šťastný.

Staršovstvo projednalo:

 • Spoluvysluhování při sv. večeři Páně. – Spolu s kurátorem a farářem budou pravidelně střídavě pozváni bratři M. Dědič, J. Keller a M. Váňa (všichni ordinovaní kazatelé).

Pořízení nového zpěvníku (490,- Kč) a chorálníku (400,- Kč). – Bude objednáno 60 zpěvníků pro potřeby sboru + přesný počet pro individuální prodej (podle objednávek členů sboru).

 • Aktualizaci rozpisu služeb presbyterů při nedělních bohoslužbách.
 • Možnosti konání výročního sborového shromáždění – pravděpodobně v září 2021.
 • Volbu nového staršovstva. – Farář připomenul, že je to služba dobrovolná, čestná a slavná – a také Bohu-milá. – A pro náš veselský sbor. – Jednání s případnými kandidáty budou pokračovat.

Stavební věci, opravy, brigády…

 • Proběhla brigáda a bude další – třídění kamene na hřbitovní zeď – odvoz nevhodného, dovoz vhodného. – Dokončování opravy zdi začne po domluvě s br. P. Maláčem.
 • V plánu je jarní úklid fary, řezání a rovnání dřeva na faře, úklid márnice na hřbitově.
 • Pokračuje příprava výměny krytiny na střeše a věži kostela (v r. 2022) – tj. hledání firem, které by učinily nabídku – ceny, materiálu, termínu.

   Rekreační pobyty na faře:

 • Farář poskytl přehled domluvených pobytů – rodinných i sborových.
 • Bude obnoveno připojení k internetu (WiFi) – firma TlapNet.
 • Staršovstvo řešilo klíče – od pokojů, od bytu v 1. patře, od hlavního vchodu do fary.
 • Sbor přispěl obci Dalečín na náklady za odvoz odpadu rekreantů a za vodu.
 • Zájem o pobyt se zvyšuje – podle situace se bude domlouvat úklid, praní ručníků apod.

Ostatní/různé:

 • Nástěnný kalendář 2022 – synodní rada chce jeden měsíc věnovat Veselí – žádají fotky.
 • Rovečínský sbor pořádá „přífarský tábor“ (12. – 16. 7.) – nabízí i pro děti z našeho sboru.

   Příští řádná schůze je plánována dne 9. června 2021.

Ze schůze staršovstva, konané dne 14. 4. 2021 ve Veselí

Staršovstvo na řádné schůzi potvrdilo svá březnová usnesení, která byla z důvodu nemožnosti se sejít k jednání na faře učiněna na dálku (mobilem, počítačem, osobním jednáním). – Potvrdili jsme schválení výroční zprávy o životě sboru v r. 2020, evidenční dotazník, účetní zprávu za r. 2020, rozpočet na r. 2021 a zprávu revizorů účtů.

Staršovstvo přijalo informace o:

 • Zakoupení 12ks kalíšků k vysluhování vína při sv. večeři Páně.
 • Průběhu předávání sborového účetnictví ses. E. Strakovou ses. R. Juránkové a její dceři. Děkujeme.
 • Čechoameričanovi Paulu Makovsky, který hledá (nejen) v našem sboru předky (Haklovi, Hluboké).
 • Seniorátní nabídce vzdělávání laiků.
 • Volných místech na táboře na Blažkově (pořádá seniorát a YMCA).

Rekreační pobyty na faře: Staršovstvo rozhodlo zakoupit novou pračku a míčky a pálky na ping-pong. Staršovstvo usneslo vhodným způsobem přispět obci na náklady za odvoz odpadu rekreantů.

Staršovstvo s uspokojením vzalo na vědomí, že se významně zvýšila obětavost členů sboru – vyšší salár.

Příští řádná schůze je plánována dne 12. května 2021.

Ze schůze staršovstva, konané dne 10. 2. 2021 ve Veselí

Staršovstvo pokračovalo v přípravě výročního SBOROVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (VSS) a VOLBY nového STARŠOVSTVA. Termín konání VSS (28. března 2021) platí, je však možné, že bude muset být odsunut na později kvůli proticovidovým opatřením.

Všechny zprávy, které schvaluje či bere VSS na vědomí, budou připraveny – a podle pokynu seniorátního výboru v případě nekonání VSS v březnu budou schváleny nouzově staršovstvem.

Stávající členové staršovstva zůstávají ve funkci až do volby nových.

Staršovstvo projednalo seznam jmen možných kandidátů do nového staršovstva; s některými již bylo jednáno o jejich ochotě přijmout volbu.

Seznam hlasovných údů sboru bude vystaven v kostele ke kontrole.

Sborového ÚČETNICTVÍ se ujmou ses. R. Juránková s dcerou. – Staršovstvo za tuto službu děkuje.

Setkání KURÁTORŮ a presbyterů proběhne prostřednictvím počítačové sítě. – Náš sbor (z fary v Rovečíně) budou zastupovat br. kurátor Trnka a br. J. Šťastný.

Staršovstvo přijalo informaci o materiálech, doručených od seniorátního výboru: 1) Odpovědi na 7 modelů budoucnosti sboru, 2) Výzva a návod k vytvoření rozvojového plánu sboru (na příštích 6 let).

Staršovstvo vzalo na vědomí, že byly pokáceny některé túje na hřbitově a potřebu prořezat keře okolo márnice.

Příští řádná schůze je plánována dne 10. března 2021.

Ze schůze staršovstva, konané dne 13. 1. 2021 ve Veselí

Staršovstvo se opět konalo v jednací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně (děkujeme br. starostovi Kadlecovi).

Hlavním bodem programu byla příprava výročního SBOROVÉHO SHROMÁŽDĚNÍ (VSS) a jím konaná VOLBA STARŠOVSTVA.

Svoláme VSS na Květnou neděli – tj. 28. března 2021.

Staršovstvo a farář osloví členy sboru z různých vesnic, zda by byli ochotni přijmout volbu.

Staršovstvo přijalo prosbu ses. E. Strakové, zda bychom ji neuvolnili ze služby ÚČETNÍ sboru. – Ses. Straková slíbila, že dokončí účetnictví za rok 2020. – Staršovstvo jí vyjádřilo vděčné poděkování.

Na podzim 2021 bude možné objednat NOVÝ ZPĚVNÍK – za zaváděcí cenu (400-500 Kč) – proto jen prostřednictvím sboru. – Staršovstvo rozhodne, kolik zpěvníků objedná pro sbor (do kostela). – A bude vystavena listina, kam se zapíší zájemci o koupi zpěvníku (od sboru) pro sebe domů.

Staršovstvo rozhodlo objednat od sboru v Nosislavi 10 ks KNIHY MODLITEB: Vždyť se mnou jsi ty…

KONVENT Brněnského seniorátu proběhne v sobotu 23. ledna – prostřednictvím počítačové sítě. – Náš sbor budou zastupovat br. P. Kotouček, J. Šťastný a farář.

Staršovstvo přijalo informaci o návštěvě 2 úřednic, které mají na starosti památkově chráněné budovy. – Byly se podívat na střechu kostela, neboť je nutná výměna krytiny. – Přítomen byl br. J. Šťastný a starosta br. Kadlec. – Jednání bylo vstřícné a sbor (staršovstvo) má několik možností pro výběr druhu, tvaru i barvy krytiny.

Pro žádosti o státní dotace (některé se podávají do konce ledna, jiné do konce února…) je třeba mít smlouvu s firmou, která opravu provede. Proto opravu plánujeme až na rok 2022.

Již se hlásí první zájemci o letní pobyt na faře – děti a mládež ze sboru v Proseči.

Ze schůze staršovstva, konané dne 9. 12. 2020 ve Veselí

Staršovstvo se sešlo v jednací místnosti Obecního úřadu v Dalečíně (děkujeme br. starostovi Kadlecovi). Původně byla schůze naplánována na faru – ale u kotle se porouchal termostat.

(V současné chvíli je kotel opraven – dík patří těm, kdo se o to postarali.)

Jako hlavní bod programu staršovstvo plánovalo shromáždění o Vánocích a na přelomu roku.

Letos nebudou bohoslužby 26. 12. (je to sobota mezi Hodem Božím a nedělí).

Farář nachystá vánoční sborový dopis – kde bude přehled shromáždění – s upozorněním, že se situace kvůli vládním opatřením může změnit. – Bylo domluveno do dopisu dát výzvu, aby se členové sboru na faráře obraceli s dotazem o aktuální situaci (na mobil: 603 745 864).

Na vyžádání – a po domluvě – je možné konat o svátcích krátkou pobožnost s vysluhováním sv. Večeře Páně doma u těch členů sboru, kteří se nedostanou do kostela.

Do neděle 3. 1. 2021 se budou bohoslužby konat v kostele – na faře až od neděle 10. 1. 2021.

Sbírka na Hod Boží – jako každý rok – je určena pro studenty bohosloví, kteří se připravují ke službě v církvi.

Při krátké modlitbě, navazující na kázání, zůstává shromáždění sedět.

Biblické hodiny – bude-li to možné – začnou 6. 1. 2021 ve Veselí (dále podle dohody).

Staršovstvo souhlasilo s návrhem seniorátního výboru – snížit počet zástupců za sbor na konvent – o jeden hlas.

Staršovstvo jednalo o opravě střechy kostela – v lednu přijedou památkáři. – K jednání s nimi bude pozván starosta Dalečína.

Jako dar vděčnosti za opravu hřbitovní zdi sbor věnuje br. P. Maláčovi 2 vstupenky do vily Tugendhat.

Ze schůze staršovstva, konané dne 14. 10. 2020 ve Veselí

Farář informoval o tom, co bylo od poslední schůze VYŘÍZENO – např. je pozastavena smlouva o poskytování Wi-Fi internetu na faře.

Staršovstvo probíralo způsob fungování sboru v současné situaci. – BOHOSLUŽBY pro 6 lidí se konat nebudou. – BIBLICKÉ hodiny podle zájmu, který zjišťujeme na každém místě konání. – NÁVŠTĚVY v rodinách je farář ochoten konat na vyžádání. – Je možné se domluvit o doručení nedělního KÁZÁNÍ (mailem, rozvozem po vesnicích). – Farář nachystá krátký DOPIS, který bude doručen stejným způsobem.

Farář požádal staršovstvo, zda by mohl v případě potřeby pomoci jako dobrovolník v nemocnici (má sanitářský kurz) – pokud s tím bude souhlasit i seniorátní výbor.

Staršovstvo rozhodlo, že na povinné celocírkevní SBÍRKY (na sociální a charitativní pomoc + na půjčky na opravy) odešle sbor stejné částky jako loňský rok. – Pro evangelickou školu FILIPKA 5000,- Kč.

Staršovstvo projednalo materiály na KONVENT (není jisté, jak a zda se bude konat): A) Pro volbu členů synodní rady navrhuje br. F. Kellera a J. Plecháčka. B) Pro volbu do senior. výboru ses. V. Pospíšilovou.

Dále staršovstvo projednalo 2 navrhované změny CÍRKEVNÍHO ZŘÍZENÍ (např. zjednodušení volby farářů) – obě jsou administrativního typu – obě jsme podpořili.

Ze schůze staršovstva, konané dne 9. 9. 2020 ve Veselí

INSTALACE nového faráře proběhne v neděli 20. 9. od 14:30 hod. Bohoslužby povede konsenior br. Filip Keller. – Prosíme sestry, aby nachystaly něco k občerstvení. – V pátek v 17 hod. bude na faře chystání stolů.

Staršovstvo vybralo neděli 18. 10. jako neděli DÍKČINĚNÍ.

BIBLICKÉ hodiny začnou od října – podle dohody.

Staršovstvo projednalo organizační věci kolem přednášky p. prof. Jana SOKOLA – jsme zváni do kulturního domu v Dalečíně v neděli 27. 9. od 15 hod.

Staršovstvo pověřilo faráře, aby zformuloval odpověď na seniorátní materiál 7 MODELŮ BUDOUCNOSTI SBORU pro jednání konventu.

   Staršovstvo ve Veselí vidí a připravuje budoucnost svého sboru na příštích 5 až 10 let podle modelů 1 a 2.

Tj. – farář na plný úvazek – a současně snaha povzbudit obětavost.

   Stávající farář je připraven – bude-li to třeba – snížit svůj úvazek (model 3).

KONVENT je svolán na sobotu 7. 11.

K POBYTU NA FAŘE se hlásí p. Londa (25. – 29. 9.), evangelíci z Chrudimi (2. – 4- 10.) a mládež z Klobouk (13. – 15. 11.).

Ze schůze staršovstva FS ČCE ve Veselí  konané 10.6.2020 ve Veselí

1. Zhodnocení způsobu slavení Večeře Páně

Staršovstvo nezaznamenalo negativní reakce, proto nadále bude Večeře Páně slavena s pomocí      samostatných kalíšků a společného kalicha – podle volby každého účastníka VP.

2. Termín výročniho sborového shromáždění

Staršovstvo FS ČCE ve Veselí stanovilo termín výročního sborového shromáždění na 30.8.2019. Bohoslužby proběhnou v kostele, sborové shromáždění pak po bohoslužbách na faře.

3. Materiál 7 modelů budoucnosti sboru

 Rozhovor o materiálu proběhne 8.7.2020 od 17h na faře ve Veselí v rámci schůze staršovstva, na kterou budou pozvaní i ostatní členové sboru

4. Hřbitovní zeď

Po 22.6. přijede br. Maláč se zedníkem a začnou stavbu zdi. Je třeba připravit kámen – brigáda bude 17.6. od 8:30h

5. Pobyty na faře, vybavení bytu

17. – 21.7. mládež  Církve bratrské z Havlíčkova Brodu.

7. – 16.8. pardubický sbor

Staršovstvo schválilo částku max. 25.tis. Kč na vybavení farního bytu. Bude pořízeno   linoleum, skládací postele (prozatím 2 na zkoušku)

6. Ostatní

– sbírka na JJ vynesla 16.800 Kč (2019 13000), sbírka na HDL 3500 Kč (2019 3700).

 – sbírka na obnovu hřbitovní zdi se prozatím odkládá.

Ze schůze staršovstva FS ČCE ve Veselí konané 13.2.2020 od 18 h. na faře ve Veselí

 1. Uzávěrka účetnictví a rozpočet na rok 2020

    – s. Eva Straková seznámila staršovstvo s výsledkem  sborového hospodaření za rok 2019, které skončilo  ztrátou cca 71 tis. Kč. Ztráta byla způsobena vyššími náklady na opravu farního bytu oproti plánovaným  nákladům uvedeným v rozpočtu na rok 2019 a byla pokryta volnými prostředky sboru získanými kladnými výsledky hospodaření z minulých let.

     –   staršovstvo společně se sestrou účetní připravilo rozpočet na rok 2020. Rozpočet reflektuje  nutnost opravy havarijního stavu hřbitovní zdi, proto staršovstvo rozhodlo o navýšení položky běžná údržba na 180 ti. Kč. Do příjmů byla zahrnuta částka 268 684 Kč, vyplacená SR jako náhrada za nevydaný majetek, díky níž je rozpočet výrazně přebytkový, při odhlédnutí od této mimořádné platby je rozpočet sestaven jako vyrovnaný.

    2. Jednání s br. Potočkem

      – staršovstvo po obdržení připomínek SV k povolací listině projednalo a schválilo změny v povolací listině pro br. Potočka

    3. Ze sboru

      – 14.-16.2.  – pobyt konfirmandů horáckého seniorátu na faře, 16.2. bude kázat br. Filip Boháč.

       – 20. – 23.2. – rodinná dovolená na faře – cca 12 osob.

      – 1.3. – 1.postní neděle – bohoslužby s VP.

      – 29.2. – setkání kurátorů a místokurátorů v Brně

      – 15.3. – káže s. Marta Žídková z Brna.

      – od 14 h. Přednáška prof. Jana Sokola – KD Dalečín, bude notné zajistit dopravu pro br. Sokola z Prahy i do Prahy.

  4. Hřbitovní zeď

   – došlo k zřícení hřbitovní zdi u kostela ve Veselí.

   – zeď je prozatím zajištěna OU Dalečín, na projektu pracuje br. P.Maláč – staršovstvo souhlasí.

   – je třeba dát  žádost o dotaci na opravu zdi do konce února – intenzivně se na ní pracuje.

   5. Ostatní

 a) Postní sbírka – vypsaná SR a diakonií na pomoc libanonským dětem, staršovstvo rozhodlo zaslat jednu z březnových chrámových sbírek.

b) Br. J. Šťastný zajistil revizi hasících přístrojů.

c) O svatbu požádal br. E. Makovský ml. z Dalečína.

Ze schůze staršovstva FS ČCE ve Veselí konané 8.1.2020

Přítomni všichni presbyteři                                                                                

Pobožnost:  Br. J. Šťastný zahájil schůzi čtením z Mt 6, 1-4 a modlitbou

Schválení minulého zápisu:   Zápis z minulé schůze byl schválen.

Staršovstvo FS ČCE ve Veselí projednalo:  

 1. Ve sboru

19.1. – setkání při kávě a čaji po bohoslužbách

16.2.  –  kazatelem bude host – na faře bude pobyt mládeže horáckého seniorátu a farářů

  – první neděle v únoru – setkání při kávě a čaji.

– beseda s prof. J. Sokolem – během února, téma „Kam směřuje celospolečenský vývoj a jak na něj nahlížet z pohledu křesťanské etiky“.

  – biblické hodiny: Vítochov 14.1., Velké Janovice 15.1., Dalečín 16.1., dále dle domluvy.

    2. Leták „Hlavu vzhůru“

– leták obsahuje pobídku synodu k placení saláru – nebude rozdáván, bude na stolku k rozebrání.

 – br. f. Keller připraví na biblické hodiny jako druhý program povídání o financování církve.

    3. Jednání s br. Potočkem

 – br. Keller připravil povolací listinu pro br.f. Potočka dle vzoru ÚCK. Součástí povolací listiny jsou dohoda o vybavení kanceláře, dohoda o užívání telekomunikačních služeb a dohoda o cestovních náhradách. Staršovstvo projednalo povolací listinu včetně příloh a pověřilo br. f. Kellera, aby ji zaslal br. Potočkovi.

    4. Evidenční dotazník

      Staršovstvo se společně s br. farářem Kellerem zabývalo vyplněním evidenčního dotazníku za rok 2019.

  5. Žádosti o ubytování na faře

    14 – 16.2. – seniorátní setkání konfirmandů horáckého seniorátu

    15.- 22.6.2020 – rodinná dovolená cca 12 osob – staršovstvo souhlasí.

    6. Hřbitovní zeď ve Veselí

   – do konce týdne by měla být k dispozici stavební zpráva.

   – bude nutné se zabývat možností získání dotace na opravu.

    7. Refundace za pozemky

    – peněžní prostředky od synodní rady jsou uloženy na spořícím účtu. K nim bylo z běžného účtu převedeno 400 tis. Kč.

   8. Ostatní

 a)  dopis br. Dědiče  – informuje, že do varhan dal pastičky na myši.

 b) nájem bytu – zatím není žádný zájemce. Na internetové stránky sboru se dá inzerát.

Ze schůze staršovstva FS ČCE ve Veselí konané 13.11.2019

od 18 h. na faře ve Veselí

 1.  a)  Staršovstvo FS ČCE ve Veselí schválilo zahájení jednání s br. farářem Tomášem Potočkem o kandidaturu na místo kazatele veselského sboru (pro 9 hl., zdržel se 1).

      b) Staršovstvo požádá seniorátní výbor o stanovení výše kazatelského úvazku tak jak mu to ukládá církevní zřízení a řády. Staršovstvo požádá seniorátní výbor o stanovení plného úvazku (pro 10 hl.).

         c) Br. farář Keller bude informovat br. Potočka o vysledku jednání staršovtva, zároveň ještě učiní dotaz, zda jsou Potočkovi pevně rozhodnuti bydlet v Rovečném. Pokud ano, staršovstvo se bude zabývat možností pronájmu farního bytu – buď k rekreačním účelům nebo k stálému  pronájmu. Tuto možnost by staršovstvo oznámilo ve sborovém dopisu.

    2. Sborový dopis

      Br. farář Keller připraví vánoční sborový dopis, k dispozici bude 3.adventní neděli. Sborový dopis bude obsahovat rozpis svátečních bohoslužeb a pozvání k nim, případně nabídku pronájmu farního bytu.

    3. Nadcházející bohoslužby a biblické hodiny

     17.11.  – synodní rada k 30. výročí od sametové revoluce vypsala pro všechny sbory stejný pořad bohoslužeb včetně kázání. Br. Keller to oznámí na začátku bohoslužeb.

     24.11. – br. fárář bude kázat v Letohradu, u nás bude kázat s. farářka J. Kačenová z Letohradu.

       1.12. – první adventní neděle – bohoslužby s VP

     25.12. – Boží Hod vánoční – bohoslužby s VP

     26.12. – bohoslužby se Scholou Jakoby z Dalečína

       1.1.2020 – bohoslužby s VP – Miloš Dědič

     Biblické hodiny začnou od poloviny listopadu v obvyklém pořadí.

Ze schůze staršovstva konané 9.10. 2019

 1. Schválení zápisu z minulé schůze – bez připomínek.
 2. V pátek 11. října v 17:30 setkání s br. Ondřejem Rumlem na faře ve Veselí. Staršovstvo poděkuje za vedení sboru a předá dar, na kterém se dohodlo již dříve.
 3. Bohoslužby

13. října – br. Keller (v případě nemoci budou čtené bohoslužby)

20. října – br. Klíma z Proseče

27. října – br. Keller – Díkůčinění – sbírka solidarity

3. listopadu – br. Keller

10. listopadu – Potočkovi – bohoslužby budou slouženy ve 14 hodin poté pohoštění a rozhovory na faře

 • Biblické hodiny začnou až od půlky listopadu.
 • Jsou nachystány archy na výběr saláru. Starší, kteří vybírají salár, opraví případné chyby.
 • Škola v Dalečíně zřídila sbírku na pomoc rodině Pantůčkové z Unčína a prosí nás o dar. Staršovstvo odhlasovalo příspěvek 5000 Kč, které budou zaslány na tento účet.
 • Projednání formulářů a direktorií k agendě ČCE – odloženo na leden.
 • Diskuze – Střecha kostela / probíhá jednání.

               –  Natření dveří / zapotřebí připomenout.

               –  Byla zakoupena rychlovarná konvice do kuchyňky a br. Trnka zajistí nákup koberce do chodby za vstupní dveře.

              – Nabídka na vánoční koncert scholy Jakoby z Dalečína v kostele ve Veselí v adventním čase. Datum a čas budou upřesněny na příští schůzi.

Příští schůze 13.listopadu v 18 hodin.

Ze schůze staršovstva konané dne 11. září 2019.

1. Volba předsedy a místopředsedy staršovstva

     Br. farář Keller informoval o nutnosti zvolit nového předsedu staršovstva. Podle církevního zřízení jím může být farář nebo kurátor, druhý se po zvolení předsedy stává automaticky místopředsedou. Volbu řídíl v nepřítomnosti br. kurátora a br. faráře br. Straka. Staršovstvo FS ČCE ve Veselí zvolilo předsedou staršovstva br. Jana Kellera, místopředsedou se stal br. Josef Trnka.

2. Volba konventuálů

      Staršovstvo zvolilo za členy konventu br. Aleše Trnku a br. Pavla Kotoučka. Nahrádníky byli zvoleni br. Jaroslav Šťastný a br. Antonín Straka. Br. farář (a v případě, že se nemůže zúčastnit, tak br. kurátor) je virilním členem konventu.

3. Projednání formulářů a direktorií k připravované agendě ČCE

      Vzhledem k rozsáhlosti materiálu jej  br. Keller namnoží a předá starším k prostudování. K nahlédnutí bude tento materiál i pro ostatní členy sboru, k dispozici bude v kostele u tiskovin. Staršovstvo se k projednání vrátí později.

4. Setkání s br. Ondřejem Rumlem

     Setkání proběhne 11.10 v 17:30h na faře ve Veselí. Br. Ruml bude mít připravený program na téma „Křesťan a válka“. Poté bude prostor k rozhovorům, pohoštění a především pak poděkování br. Rumlovi za jeho službu administrátora v našem sboru.

5. Informace o jednání s Potočkovými

     Bratři J.Trnka a M. Šťastný podali informaci o jednání s br. Potočkem a s. Potočkovou o možné kandidatuře na místa kazatele ve Veselí a v Rovečném. Manželé Potočkovi čekají na pozvání, proto br. J.Trnka a br. Straka připraví pozvání pro br. Potočka i s. Potočkovou ke kázání v našem sboru a k rozhovoru se staršovstvem o možné kandidatuře.  Staršovstvo navrhuje termíny k pozvání na 13., 20. a 27. října t.r.. Vzhledem k tomu, že staršovstvo projevuje vůli hovořit s oběma kazateli, přesunuly by se nedělní bohoslužby z obvyklého ranního termínu na odpolední 14. hodinu.

6. Brněnský seniorátní zpravodaj

     Br. farář bude zpravodaj nadále zvěřejňovat na vývěsce u kostele, popř. na faře.

7. Platba za vykonání bohoslužeb a cestovné

     Staršovstvo schválilo cestovné pro kazatele – hosty ve výši 5 Kč/km.

8. Předání hřbitovů obci Dalečín

     Předání, které uložilo staršovstvu výroční sborové shromáždění ještě není dokončeno. Br. Keller připraví smlouvu o převodu a tato záležitost bude znovu předložena výročnímu sborovému shromáždění. V této souvislosti také staršovstvo hovořilo o problémech se statikou hřbitovní zdi ve Veselí. Br. Kotouček zajistí kontakt na statika.

9. Sbírka na opravu fary

     Od obcí a firem obdržel sbor dary ve výši 113.000 Kč.  Staršovstvo je za tyto dary vděčno a br. Keller připraví poděkování jednotlivým obcím. Staršovstvo rozhodlo o pokračování sbírky s nadějí, že bude vybrána stejná čátstka jako od obcí – dosud se mezi členy vybralo 41.700,- Kč.

10. Oprava střechy kostela

     Br. J. Šťastný informoval o jednání s pokrývači. Bude nutná oprava celé střechy. Br. Šťastný požádal p.Zedníka o zpracování rozpočtu na opravu v několika variantách – podle druhu střešní krytiny. O opravě bude nutné jednat s památkáři.

     Na faře bude nutné natřít vchodové dvěře ( bude zadáno p. Petrovi) a spodků oken – zajistí br. Keller a br. Zobač.

11. Žádost Junáka z Brna o pobyt na faře

     Staršovstvo souhlasí s pobytem 25 dětí a vedoucích na faře v termínu 27.-28.9. Jedná se o oddíl Junáka organisovaný při brněnském sboru v Blahoslavově domě. Junáci nabízejí sboru pomoc s nějakou prací.

12. Informace o dětech a mládeži

     Br. farář požádal starší o informace o dětech a mládeži v jejich obcích. Postupně presbytery obejde a pohovoří s nimi o možnostech práce s dětmi.

13. Informace o nevydaných pozemcích v Polomi.

     Je zkompletována žádost o kompenzaci za nevydané pozemky. Žádost bude odeslána správní radě personálního fondu.

14. Křest

     O křest svého syna požádali manželé Strakovi, staršovstvo souhlasí, Křest proběhne 6.10.2019.

15. Ekumenické bohoslužby

     Ekumenické bohoslužby se již letos neuskuteční, pro příští rok s nimi staršovstvo znovu počítá.

16. Změna pojištění majetku sboru

     Staršovstvo rozhodlo o zrušení pojistné smlouvy u Kooperativy. Je třeba dát výpověď staré pojistky (co nejdříve zajistí br. Keller) a následně zřídit novou pojistku u celocírkevního poskytovatele ve výši 1319 Kč. Staršovstvo souhlasí.

     17. Ostatní

     Br. J. Trnka informoval o žádosti p. Hrdličkové o péči o hrob Jaroškových ve Veselí,br. Trnka se pokusí někoho zeptat. Br. A. Trnka požádal br. Kellera o tištěné kázaní. Br. Zobač požádal o salární listiny – br. Straka vyřídí sestře účetní a požádá ji o vytištění salárních listin.

Příští schůze : 9.10.2019 v 18:00 h.